درباره شرکت

آرمان، تعهد و رفتار اصلی شرکت پایدار فیدار اجرای تعهدات یک شهروند مسئول جهانی است یعنی احترام به حقوق انسانی و پایبندی به اصول اخلاقی در فرهنگ و تجارت این اصول است که عمیقا ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد و در راه انجام کسب و کار روزانه ما منعکس شده استرابطه با همه ذینفعان برمبنای اعتماد گذاشته شده است، البته ما آگاه هستیم که اعتماد باید ازططریق اقدامات و شهرت شرکت ما به دست آورده شود.

ارتباطات داخلی و خارجی یکی از مهمترین ابزارها برای کمک به ما در رسیدن به اهداف کلی و نتایج مورد انتظار است و همواره گفت و گوی باز و صادقانه با تمام ذینفعان، به درک بیشتر و در نتیجه اعتماد بیشتر آنها به شرکت پایدار فیدار منجر شده است.

هر یک از اعضای خانواده پایدار فیدار همزمان با ورود به سازمان می‌آموزند که مشتری مهمترین و ارزشمندترین عنصر سازمان است و ارزشمند دانستن او، ارزشمند دانستن بقای کسب و کار است. فرهنگ مشتری مداری در بخش‌های مختلف سازمان ریشه دوانده است و کارکنان می‌دانند که ادامه‌ی فعالیت هر یک از آنها بستگی به جایگاه مشتری و میزان رضایت او از خدمات سازمان دارد و هر یک با تمام توان خود باید در برآورده ساختن خواست و نیاز مشتری تا حد ممکن بکوشند..

 

بالا