درباره شرکت

آرمان، تعهد و رفتار اصلي شرکت پایدار فیدار اجراي تعهدات يك شهروند مسئول جهاني است يعني احترام به حقوق انساني و پايبندي به اصول اخلاقي در فرهنگ و تجارت این اصول است كه عمیقا ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد و در راه انجام کسب و کار روزانه ما منعکس شده استرابطه با همه ذینفعان برمبناي اعتماد گذاشته شده است، البته ما آگاه هستیم که اعتماد باید ازططریق اقدامات و شهرت شرکت ما به دست آورده شود.

ارتباطات داخلی و خارجی یکی از مهمترین ابزارها برای کمک به ما در رسیدن به اهداف کلی و نتايج مورد انتظار است و همواره گفت و گوي باز و صادقانه با تمام ذینفعان، به درک بيشتر و در نتيجه اعتماد بيشتر آنها به شركت پایدار فیدار منجر شده است.

هر یک از اعضای خانواده پایدار فیدار همزمان با ورود به سازمان می‌آموزند که مشتری مهمترین و ارزشمندترین عنصر سازمان است و ارزشمند دانستن او، ارزشمند دانستن بقای کسب و کار است. فرهنگ مشتری مداری در بخش‌های مختلف سازمان ریشه دوانده است و کارکنان می‌دانند که ادامه‌ی فعالیت هر یک از آنها بستگی به جایگاه مشتری و میزان رضایت او از خدمات سازمان دارد و هر یک با تمام توان خود باید در برآورده ساختن خواست و نیاز مشتري تا حد ممکن بکوشند..