سیستم های اتوماسیون APACS

سیستم های اتوماسیون APACS   مقدمه بیشتر فرایندها شامل ترکیبی ازفرایندهای پیوسته (دما،فشار،فلو) وفرایندهای گسسته (مدارهای دیجیتال برای پمپها و شیرها) می باشند. به طور مرسوم سیستمهای کنترل توسعه یافته (DCS) جهت اداره کنترل پیوسته بسیار سودمند هستند و کنترل کننده های برنامه پذیر(PLCs) برای کنترل گس...

بیشتر بخوانید...
بالا