سیستمهای SCADA

سیستمهای SCADA SCADAیا Supervisory Control And Data Acquisition از اصول کلی سیستمهای DCS پیروی می کند.گرچه هردو سیستم بر پایه یک هدف بنا شده اند. تفاوتهای عمده ای نیز باهم دارند از جمله این تفاوتها می توان به نوع کاربرد و کارآیی این سیستمها SCADA چیست؟  SCADAیا Supervisory Control And Data Acqui...

بیشتر بخوانید...
بالا