خصوصیات یک سیستم حفاظتی

خصوصیات یک سیستم حفاظتی هر نوع آرایش حفاظتی در هرسیستم قدرت باید اصول اساسی زیر را مورد توجه قرار دهد: *  قابلیت اطمینان:توانایی سیستم حفاظت برای عملکرد درست. این اصل خود دارای دو عنصر است: اعتماد، که قطعیت عملکرد درست به هنگام رخداد خطا در سیستم است و امنیت، که توانایی اجتناب از عملکرد نادرست ب...

بیشتر بخوانید...
بالا