Emerson Hart ۴۷۵

                                                                          هنگام استفاده از مزایای دستگاههای  Smart شبکه های موجود در سطح کارخانه تنها انتخاب ما نیستند. پروتکل هارت امکانات زیادی را حتی برای عملیات نصب تجهیزاتی که به حلقه های متداول mA 20-4   مجهزند ، فراهم می کند. دستگاههایی که ب...

بیشتر بخوانید...
بالا