بررسی مزایای جایگزینی لامپهای LED

بررسی مزایای جایگزینی لامپهای LED در مصارف روشنایی عمومی چکیده : باتوجهبهاهمیتیافتنبحثصرفهجوییدرمصرفانرژی، روشهاییکهبتوانازطریقآنهادرزمینهتولیدویامصرف انرژیبهبودحاصلنمود،موردتوجهقرارگرفتهاند . دراین مقالهبهبررسییکیازروشهایبهینهسازیمصرفانرژی کهجایگزینیلامپهایالتهابی،گازیوفلورسنتبانوع جدیدیازلامپه...

بیشتر بخوانید...
بالا