آزمون کابل های الکتریکی در شرایط آتش سوزی

  آزمون کابل های الکتریکی در شرایط آتش    زمانی که کابل های ساخته شده با مواد ترموپلاستیک در معرض آتش سوزی قرار گیرند، صدمات قابل توجهی به افراد و تجهیزات وارد می شود. در صورتی که نصب کابل با مهارت انجام پذیرد، عملکرد مناسب آن تضمین شده و باعث آتش سوزی نخواهدشد. از طرف دیگر آتش گرفتن کابل و انتش...

بیشتر بخوانید...
بالا